Topic outline

 • Welcome to Shkodra Lake Ecosystem (ages 6-8)

  Named after the city of Shkodra in northern Albania, Lake Shkodra is the largest on the Balkan Peninsula and with its surrounding wetlands, it encompasses one of the most important birds and fish habitats in the Mediterranean region.

  Shkodra lake is home to many species of plants, fish and birds. The lake is well knoën as the most important site in Europe for migratory birds and waterfowl and the most western nesting site for the rare and elegant curly pelican!

  The Lake is a protected area (IVth category of protection) in Albania and an international important site – Ramsar Site. The lake is shared between Albania and Montenegro. Water comes to Lake Shkodra through the rivers, streams and various springs. The main water flow into the Lake Shkodra comes from the Moraca River in Montenegro while Buna River is the main emissary.  

  If you would like to know more, come to visit this wonderful ecosystem where you will see some of the most important birds, plants and fish species, habitats, and attractive landscape. Moreover, you can swim during the spring, summer and autumn due to the water quality and suitable beach shores.    

 • Mirëse vini në Ekosistemin Liqeni i Shkodrës (ages 6-8)

  Faqja hyrëse në KUIZ

  I quajtur sipas emrit të qytetit të Shkodrës në Veri të Shqipërisë, Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në gadishullin e Ballkanit dhe me ligatinat e saj përreth përfshin një nga habitatet më të rëndësishme të shpendëve dhe peshqve në rajonin e Mesdheut.

  Liqeni është i një ndër ekosistemet më të rëndësishme në Evropë për zogjtë migratorë dhe shpendët ujorë dhe zonë e rëndësishme e perëndimit ku folezon pelikani i rallë kaçurrel dhe elegant!

  Liqeni është zonë e mbrojtur e kategorisë së IV në Shqipëri dhe zonë e rëndësisë së veçantë ndërkombëtare, e shpallur si ZONË RAMSAR. Ky ekosistem ndahet mes dy vendeve ndërkufitare Shqipëri – Mali i Zi. Ai furnizohet me ujë përmes lumejve, përrejve, rrëkeve dhe burimeve ujore nëntoksore. Furnizuesi kryesorë i liqenit të Shkodrës është Lumi Moraça në Malin e Zi i cili siguron 62%  të sasisë së ujit ndërsa Lumi Buna është i vetmi që shkarkon ujërae e liqenit.    

  Nëse dëshëroni të dini më shumë, ejani të vizitoni këtë ekosistem të mrekullueshëm ku do të njiheni me specie më të rëndësishme të zogjve, bimëve, peshqve, habitateve, peizasheve atraktive ku do të shijoni edhe ushqimin dhe peshkun e shijshëm. 

  Për më tepër, gjatë stinëve të pranverës, verës dhe vjeshtës, liqeni ofron mundësi për të notuar pasi brigjet e tij janë të përshtatëshme për të bërë plazh.   

 • About Lake Shkodra (ages 9-12)

 • RRETH LIQENIT TË SHKODRËS (ages 9-12)

  I quajtur sipas emrit të qytetit të Shkodrës në Veri të Shqipërisë, Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në gadishullin e Ballkanit dhe me ligatinat e saj përreth përfshin një nga habitatet më të rëndësishme të shpendëve dhe peshqve në rajonin e Mesdheut.

  Ky ekosistem është shtëpia e disa specieve të peshqve dhe zogjve. Është gjithashtu një vendqëndrim i rëndësishëm për zogjtë shtegtarë dhe shpendët ujorë evropianë, si dhe vendi më i përshatshëm në perëndim për foletë e pelikanit të rrallë elegant kaçurrel ose pelikanit dalmat. Ky ekosistem ka më tepër se 280 specie zogjsh dhe 50 specie peshqish.

  Liqeni i Shkodrës kryesisht furnizohet nga lumenjtë, burimet ujore dhe nëntokësore dhe është i lidhur me detin Adriatik me anë të lumit Buna. Zona e saj ujëmbledhëse është gati 5.500 kilometra katrorë e ndarë midis Shqipërisë dhe Malit të Zi.

  Karakteristika kryesore e liqenit të Shkodrës është ndryshueshmëria sezonale e nivelit të ujit të saj për shkak të prurjeve nga lumi Moraça, i kombinuar me prurjet e kufizuara të lumit Buna për tu derdhur më pas në Detin Adriatik. 

  Liqeni i Shkodrës është shpallur zonë e mbrojtur nga Qeveria Shqiptare më 2 Nëntor 2005, ndërsa Zona e Ujërave me Rëndësi Ndërkombëtare (Zona Ramsar) është shpallur nga autoritetet RAMSAR

 • Welcome to Shkodra Lake Ecosystem

  Named after the city of Shkodra in Northern Albania, Lake Shkodra is the largest on the Balkan Peninsula and with its surrounding wetlands; it encompasses one of the most important birds and fish habitats in the Mediterranean region. Home to several species of fish and birds, Lake Shkodra is a critical wintering and staging site for migratory birds and European waterfowl and the westernmost nesting site for the rare and elegant curly or Dalmatian pelican; in all, more than 280 species of birds have been recorded here, as well as 50 species of fish. Lake Shkodra is largely fed by rivers, springs and underground watercourses and is connected to the Adriatic Sea by the River Bojana. Its catchment area is nearly 5.500 square kilometres and shared between Albania and Montenegro. One of the main characteristics of Lake Shkodra is the seasonal variability of its water level due to inflow from the Moraca River, combined with the limited capacity of the Bojana River to discharge into the Adriatic.

 • Mirësevini në Ekosistemin Liqeni i Shkodrës

  Marrë emrin nga qyteti i Shkodrës në veri të Shqipërisë, Liqeni i Shkodrës me ligatinat përreth tij është më i madhi në Gadishullin Ballkanik. Ai rrethohet nga habitatet më të rëndësishme të shpendëve dhe të peshkut në rajonin e Mesdheut. Liqeni është streha e disa lloje peshqish, bimësh, dhe shpendësh ujor. Ekosistemi është vend kritik dimërimi dhe qëndrimi për shpendët migratorë dhe shpendët ujorë Evropianë dhe vendi i folezimit të pelikanit kaçurrel apo dalmat siç njihet ndryshe, një specie elegante dhe  e rrallë.  

  Në Liqenin e Shkodrës janë regjistruar më shumë se 280 lloje zogjsh, si dhe 50 lloje peshqish. Furnizimi me ujë i Liqenit vjen kryesisht nga lumenjtë, përrejt, rrëketë dhe burimet ujore nëntokësore dhe lidhet me Detin Adriatik përmes Lumit Buna. Zona e saj ujëmbledhëse është afro 5.500 kilometra katrorë dhe ndahet mes dy vendeve fqinje Shqipëri – Mali i Zi. Një nga karakteristikat kryesore të Liqenit të Skadarit është ndryshueshmëria sezonale e nivelit të tij të ujit për shkak të prurjeve nga lumi Moraca, i kombinuar me kapacitetin e kufizuar të lumit Buna për t'u shkarkuar më pas në detin Adriatik.